• Dịch vụ
  • Thấu hiểu khách hàng mục tiêu
  • Nghiên cứu khách hàng mục tiêu theo từng phân đoạn thị trường là một dịch vụ theo yêu cầu của Vibiz.vn thực hiện. Các thông tin về nhân khẩu học được cung cấp theo Vibiz.vn nhưng phân tích khách hàng để hiểu đến tận các liên tưởng về thương hiệu sản phẩm, phân tích nhân cách và giá trị là các yêu cầu đặc thù và được thực hiện như một dịch vụ theo yêu cầu của Vibiz.vn

    Chúng tôi cũng tổng hợp các nguồn báo cáo về khách hàng trong nhóm FMCG để cung cấp trong Vibiz.vn tạo ra toan cho một bức tranh, khả năng vẽ trên bức tranh với các nội dung đặc thù hấp dẫn phụ thuộc vào thông tin của từng ngành, từng đối thủ, từng yêu cầu mà doanh nghiệp đặt ra cho Vibiz.vn cũng như sự đáp ứng và hợp tác xứng đáng từ phía doanh nghiệp sử dụng dịch vụ.

    2014 © Đăng ký bản quyền bởi Vibiz. Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật