Đề xuất nội dung và các giai đoạn triển khai; dự báo xu hướng và tác động của môi trường kinh doanh.